სიყვარულით სავსე ოჯახი ყველა ბავშვს Eng ქართ

ჩვენს შესახებ

SOS Children’s Villages Inetrnational წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 133 ქვეყანაში ჰყავს წევრი ორგანიზაცია ეროვნული ასოციაციების სახით.

ასოციაცია “საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ არის არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია საკუთარი წესდება და ჰყავს გამგეობა. ჩვენი ასოციაცია მოქმედებს საერთაშორისო ორგანიზაციის წესდებისა და პრინციპების შესაბამისად.

ასოციაცია “საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე. ორგანიზაციის მიზანია მიტოვების რისკის წინაშე მყოფ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა უფლებების დაცვა, თემზე დაფუძნებული და ალტერნატიული მომსახურებების საშუალებით, სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის მიზნით.

ყველა მიმართულება, რომელიც ხორციელდება საქართველოში ჩვენი ასოციაციის მიერ სხვადასხვა პროგრამისა თუ პროექტის სახით, სრულად პასუხობს გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის პრინციპებს და ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკას, რაც გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, სხვადასხვა საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან და კერძო სექტორთან.